Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z póżń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019.pdf

DOCXZałącznik nr 1 VII/47/2019.docx