Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z póżń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019.pdf

DOCXZałącznik nr 1 VII/47/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 37
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl