Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego z Gminą Popielów, dotyczącego powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. § 2. Zasady współpracy Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Popielów określi porozumienie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego.pdf

DOCXZałącznik nr ata VII/50/2019.docx