Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz.2268 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku – Akwen Balaton w miejscowości Dobrzeń Wielki, ul. Stawy, z jednym odcinkiem plaży o długości 40 m. 2. Granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Sezon kąpielowy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ustala się w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31sierpnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego..pdf

DOCXZałącznik nr 1 VII/51/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:30
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 21
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl