Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz.506), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61, poz.710) oraz z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz.800, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla radnych Gminy Dobrzeń Wielki diety w postaci ryczałtów miesięcznych, które w zależności od funkcji pełnionej przez radnego w Radzie Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Radą, wynoszą odpowiednio: 1) dla Przewodniczącego Rady - 1 024,00 zł;
2) dla Wiceprzewodniczących Rady – 664,00 zł;
3) dla Przewodniczących Komisji Rady 656,00 zł;
4) dla pozostałych radnych - 600,00 zł.

2. Radnemu przysługuje w miesiącu jedna zryczałtowana dieta, w najwyższej wysokości, zgodnie z uregulowaniami określonymi w ust. 1.

§ 2. 1. Kwoty diet ustalone w § 1 niniejszej uchwały ulegają obniżeniu: 1) o 30% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji Rady, której radny jest członkiem;
2) o 30% w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieobecność radnego na posiedzeniu komisji lub na sesji Rady spowodowana delegowaniem radnego do innej formy działalności na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, nie powoduje obniżenia należnej mu diety.

§ 3. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego pełnionej przez radnego funkcji w Radzie, powodującej zmianę wysokości należnej radnemu diety, wysokość diety ustala się proporcjonalnie biorąc pod uwagę ilość dni w miesiącu, w których radny pełnił poszczególne funkcje. 2. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu, w szczególności w przypadku wygaśnięcia mandatu lub zakończenia kadencji, jak również w przypadku objęcia mandatu przez radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, radny otrzymuje należną mu dietę w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania mandatu.
§ 4. 1. Diety za każdy miesiąc kalendarzowy wypłacane są po zakończeniu miesiąca w terminie do 7-go dnia miesiąca następnego. Diety wypłaca są przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy. 2. Wypłata diet jest dokonywana na podstawie listy sporządzonej w oparciu o listy obecności radnych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady w miesiącu rozliczeniowym.
§ 5. 1. Radnemu, który został delegowany do odbycia podróży służbowej, przysługuje zwrot kosztów tej podróży zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz.800, z późn. zm). 2. Zwrot kosztów używania przez radnego w podróży służbowej pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy następuje według maksymalnych stawek ustalonych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz .U. Nr 27, poz.271, z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 7. Traci moc Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie diet przysługujących radnym. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:30
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 28
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl