Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. poz. 270) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Dobrzeniu Małym, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki oznaczona jako działka nr 1095/119 o powierzchni 0.1053 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00033361/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf