Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), a także art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.4.2020.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-01-2020 13:08
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 63
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl