Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia  2 stycznia 2012r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 referenta w Referacie Zamówień Publicznych

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.

O stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie średnie – preferowane wyższe,
  5. staż pracy: 2 lata przy posiadanym wykształceniu średnim i wyższym zawodowym; 1 rok przy wykształceniu wyższym magisterskim,
  6. znajomość ustaw:
   - Prawo zamówień publicznych
   - o finansach publicznych,
   - o pracownikach samorządowych,
   - o samorządzie gminnym.
  7. umiejętność obsługi komputera,
  8. stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku urzędniczym,
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,
 4. predyspozycje do pracy w zespole,
 5. staranność i dokładność.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Zadania główne, związane ściśle z zakresem czynności na stanowisku, obejmują w szczególności :
   1. planowanie zamówień publicznych,
   2. udzielanie merytorycznej pomocy i współpraca z pracownikami  Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz gminnych jednostek organizacyjnych
    w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i uregulowań okołoustawowych,
   3. przygotowanie projektów umów o wykonanie zamówienia publicznego,
   4. sprawozdawczość z postępowań w sprawie zamówień publicznych,
   5. archiwizowanie dokumentów z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
   6. przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań
    w sprawie  zamówień publicznych, w tym opiniowanie wniosków, sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
    z załącznikami,
   7. udział w pracach komisji przetargowych,
   8. wykonywanie poleceń Wójta i Kierownika Referatu Zamówień Publicznych.
  2. Zadania dodatkowe, wynikające z zadań Urzędu Gminy :
   Uczestniczenie w obowiązkowych akcjach związanych w szczególności z:
   wyborami powszechnymi, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, obronnością, statystyką publiczną (spisy) itp.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  1. CV oraz uzasadnienie przystąpienia do naboru,
  2. kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu zawodowego),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane umiejętności,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)”

 1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku referenta (zaświadczenie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu jest dokumentem wyczerpującym wymóg).

 

 1. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 w ppkt od 2) do 5) muszą być poświadczone osobiście przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 2.  Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 4 ppkt 1 i pakt 6-8 muszą być podpisane przez kandydata.
 3. Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt 4 dokumentów aplikacyjnych jak również brak poświadczenia za zgodność  z oryginałem lub podpisu kandydata na oświadczeniach, traktowane będzie jako błąd formalny i podstawa do odrzucenia dokumentów aplikacyjnych.
 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44,
  w terminie do dnia 12 stycznia 2012r. do godz. 1500 w zaklejonych kopertach
  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych.
 5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w pkt 8 ogłoszenia nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2012r.
 7. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl. (Wersja archiwalna BIP- podstrona Ogłoszenia. Wolne stanowiska).
 8. Informacje o przebiegu i o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774695483 wewn.102.

 

                                                                                                                         WÓJT
                                                                                                              Henryk Wróbel