Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309) w związku z § 2 ust. 3 i 4 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, przyjętego Uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzeń Wielki porozumienia z Miastem Opole w sprawie przejęcia przez Miasto Opole zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. § 2. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Dobrzeń Wielki dotacji dla Miasta Opole w wysokości 2 600,00zł (dwa tysiące sześćset złotych) ze środków przeznaczonych w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych porozumieniem, o którym mowa w §1 Uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji.pdf