Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, zm. poz. 1309) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się petycją mieszkańców Kup dotyczącą wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Sosnowej w Kup, biorąc pod uwagę stanowisko wyrażone przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która rozpatrywała petycję na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2019r., postanawia się zabezpieczyć środki finansowe w projekcie budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020. . § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do zawiadomienia osób wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia oraz do przesłania wraz z zawiadomieniem treści niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.pdf