Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/281/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Kup dotacji w kwocie 6 500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na wykonanie prac budowlanych i restauratorskich obejmujących renowację dwóch witraży w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Kup (nr w rejestrze zabytków Ks.A t.I 148/2011 z dnia 24.05.2011r.) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk.pdf