Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobrzeń Wielki-4” - Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Dobrzeń Wielki-4”, o której mowa w dalszej części uchwały, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki” przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/336/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. § 2. W Uchwale Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Dobrzeń Wielki-4” wprowadza się następującą zmianę: ustala się dla obszaru oznaczonego symbolem MN-75, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, nieprzekraczalną linię zabudowy. § 3. Pozostałe warunki i zasady zagospodarowania terenu objętego zmianą – pozostają w mocy. § 4. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4.pdf

PDFZalacznik1 IX/73/ 2019.pdf

DOCXZałącznik nr 2 IX/73/ 2019.docx

DOCXZałącznik nr 3 IX/73/ 2019.docx

DOCXZałącznik nr ata IX/73/ 2019.docx