Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506: zm: poz 1309) oraz asrt.30 ust.6 i 6a i art.49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - karta Nauczyciela (tekst jedn.: dz. U. z 2018r. poz. 967: zm.: Dz. U. z 2017r. poz 2203; z 2018r. poz 2245; z 2019r. poz 703, poz 1287) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017r. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany: 1) . przepis § 11, który otrzymuje brzmienie:
§ 11. Wysokość dodatków funkcyjnych przyznawanych na okres nie dłuższy, niż okres roku szkolnego określa kwotowo tabela:

Lp. Typy placówek i funkcja Wysokość dodatku funkcyjnego
1. Szkoły, Zespoły Szkolno-Przedszkolne:  
  a) dyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego:  
  – 12 oddziałów od 300 zł do 1.000 zł
  – od 13 - 20 oddziałów od 400 zł do 1.200 zł
  – powyżej 20 oddziałów od 900 zł do 1.500 zł
  b) wicedyrektor od 200 zł do 700 zł
  c) wicedyrektor ds. przedszkolnych od 200 zł do 500 zł
  d) nauczyciel , któremu powierzono inne niż dyrektor i wicedyrektor stanowisko kierownicze przewidziane w statucie:  
  - kierownik praktycznej nauki zawodu od 100 zł do 300 zł
  - kierownik świetlicy od 100 zł do 200 zł
  e) nauczyciel wychowawca: 300zł
  f) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:  
  - nad jednym nauczycielem 80 zł
  - nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł
  g) nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego od 100 zł do 400 zł
2. Przedszkola:  
  a) dyrektor przedszkola:  
  – do dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 200 zł do 500 zł
  – powyżej dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 400 zł do 900 zł
  b) wicedyrektor: od 200 zł do 500 zł
  c) nauczyciel wychowawca: 200-300 zł
  d) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:  
  - nad jednym nauczycielem 80 zł
  - nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł
3. Szkoła lub przedszkole - inne funkcje przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola od 100 zł do 200 zł

 

 

2) . Rozdział 7. - Dodatek mieszkaniowy - traci moc. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

 

PDF  Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,.pdf

1Załącznik nr 1 X/77/2019.1

2Załącznik nr 1 X/77/2019.2

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 09:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 27
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl