Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.z 2019r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 2010) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2013r. poz. 957) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 09:31
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 23
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl