Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2068; zm.: poz. 12, poz. 317, poz. 1693; z 2019r. poz. 698, poz. 730, poz. 1716, poz. 1815), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1,00m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadkach których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości w wysokości 3,00zł;
2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości 5,00zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości w wysokości 7,00zł;
4) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ciągów rowerowych i pieszych w wysokości 3,00zł.

2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1,00m² pasa drogowego w wysokości 2,00zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1,00m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego: 1) wzdłuż lub w poprzek drogi w wysokości 20,00zł;
2) na obiekcie inżynierskim w wysokości 200,00zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1,00m² powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 1,00zł;
2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe w wysokości 3,00zł;
3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu innego niż określony w pkt 1 i 2 w wysokości 1,00zł;

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 3,00zł za 1,00m² powierzchni reklamy.

§ 5. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat, o których mowa: 1) w przepisie § 2 wynoszą 0,20zł bez względu na charakter zajmowanego elementu pasa drogowego oraz jego zakres;
2) w przepisie § 3 wynoszą 0,01zł bez względu na charakter zajmowanego elementu pasa drogowego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014r. poz. 1290). § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.pdf