Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części: 1) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej;
2) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu;
3) zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej;
4) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego;
5) zajęte na potrzeby działalności pomocy społecznej.

2. Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości, o których mowa w ust. 1, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie chwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 141, poz. 1745). § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf

DOCXZałącznik nr ata XII/97/2019.docx