Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony, lokalu użytkowego o powierzchni 20,78 m², położonego w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Reymonta 4, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3190/446 ark. mapy 3, o powierzchni 0.3624 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00142905/6. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf