Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 5064 z późń. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 56 530 214,00 zł., w tym: 1) dochody bieżące 52 243 714,00 zł.,
2) dochody majątkowe 4 286 500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56 928 526,00 zł., w tym: 1) wydatki bieżące 49 316 626,00 zł.,
2) wydatki majątkowe 7 611 900,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy, jako różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 398 312,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. § 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 463 800,00 zł., w tym:
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 6 500,00 zł.,

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 457 300, 00 zł.


2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 65 488,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł. § 6. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 58 000,00 zł.,
2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 147 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę 7 611 900,00 zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr 4. § 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie Załącznikiem nr 5. § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6. § 10. Ustala się kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 7. § 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 214 000,00 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 8. § 12. Ustala się roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem nr 9. § 13. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1936 z późń. zm.) w kwocie 56 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 56 000,00 zł. § 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 750 000,00 zł. i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1 750 000,00 zł. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 1) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.,
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 900 000,00 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 2 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 3 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 4 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 5 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 6 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 7 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 8 XIII/108/2019.docx

DOCXZałącznik nr 9 XIII/108/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 09:56
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 66
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl