Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZalacznik1 XIII/109/20019.pdf

PDFZalacznik2 XIII/109/20019.pdf

DOCXZałącznik nr ata XIII/109/20019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 10:00
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 42
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl