Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 2197, poz. 2248, poz. 1078, poz. 1680) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa średnią cenę jednostki paliwa na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w sytuacjach określonych przepisami art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 w zw. z art. 39a ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. § 2. Określa się średnie ceny jednostki paliwa: 1) benzyny w wysokości 4,92 zł;
2) oleju napędowego w wysokości 4,96 zł;
3) autogazu w wysokości 2,04 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020.pdf

DOCXZałącznik nr ata XIII/110/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 10:00
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 46
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl