Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów, wydatków budżetu gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bięźących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 239 963,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne - Rejestr Fundusz Dróg Samorządowych 239 963,00 0,00
    2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 239 963,00 0,00
758     Różne rozliczenia 296 454,00 0,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 296 454,00 0,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 296 454,00 0,00
Razem 536 417,00 0,00
           
           
Plan dochodów majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 788 000,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 788 000,00
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 788 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne - Rejestr Fundusz Dróg Samorządowych 1 488 632,00 0,00
    6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 488 632,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 0,00 416 000,00
  80130   Szkoły zawodowe 0,00 416 000,00
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 416 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 500 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 500 000,00
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 500 000,00
926     Kultura fizyczna 0,00 56 000,00
  92601   Obiekty sportowe 0,00 56 000,00
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 56 000,00
Razem 1 488 632,00 1 760 000,00
           
           
Plan przychodów
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 265 049,00
           
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 0,00
  70005   Pozostała działalność 150 000,00 0,00
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 000,00 0,00
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 46 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 0,00
Razem 196 000,00 0,00
           
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 196 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 0,00 196 000,00
    6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 196 000,00
Razem 0,00 196 000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf