Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020:


1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych.
1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania:
1) 25 000 zł
2. Termin realizacji zadania: kwiecień-grudzień 2020 r.
3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki.
4. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dobrzeń Wielki.
5. Wysokość przyznanej dotacji w 2019 r.:
1)   30 000 zł

6. Wysokość przyznanej dotacji w 2018 r.:
1)   30 000 zł

 

Zasady przyznania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

2. Dotacja może być udzielona m. in. na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych.
3. Podmiot składający ofertę:
1) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
2) posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania.
 

Termin składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert :
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoją propozycję.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną,
2) koszt realizacji zadania,
3) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
5) osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
6) dotychczasowa współpraca z samorządem.
 

Postanowienia końcowe:
1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy i Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

                                                          

                                                                   Wójt Gminy
                                                                   Piotr Szlapa