Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 28 maja 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.04. - 28.05.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2019”
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • przyjęcie sprawozdania
 1. Dyskusja na temat ogólnej sytuacji gminy Dobrzeń Wielki wobec epidemii wirusa SARS-CoV-2 (wpływy do budżetu, oświata, przedsiębiorczość, sprawy społeczne).
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc

PDFUchwała.XVIII. .2020.2020-05-28WPF.pdf
PDFUchwała.XVIII. .2020.2020-05-28budżet.pdf