Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku

 

OŚ.6220.26.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” eksploatującego fragment złoża kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” o powierzchni 12,66 ha.

 

POSTANOWIENIE

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.5.2012.WL z dnia 24 stycznia 2012 roku,

 

postanawiam

 

I.     Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” eksploatującego fragmentu złoże kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” o powierzchni 12,66 ha.

II.   Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 13 grudnia 2011 roku firma KRUSZYWA Spółka z o.o. Zawada, ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” eksploatującego fragment złoża kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” o powierzchni 12,66 ha.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1, pkt. 40 (wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, a także co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie nr WOOŚ.4241.5.2012.WL z dnia 24 stycznia 2012 roku stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

Odkrywkowy Zakład Górniczy „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” będzie zajmował się eksploatacją fragmentu złoża kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE”. Złoże to zostało udokumentowane w 1983r. a jego zasoby geologiczne w kat. C1 w tys. Mg według ostatniego operatu ewidencyjnego – stan na 31.12.2010r. wynoszą:

 

Rodzaj kopaliny

Zasoby geologiczne bilansowe

Zasoby przemysłowe

 

Zasoby nieprzemysłowe

poza filarem ochronnym

w filarze ochronnym

poza filarem ochronnym

w filarze ochronnym

piasek ze żwirem

19.711,61

2.499,00

1.858,11

17.853,50

2.499,00

 

Zasoby te, w znacznej części znajdują się w granicach istniejącego Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” zlokalizowanego na gruntach Nowych Siołkowic. Odkrywkowy Zakład Górniczy „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” eksploatować będzie  fragment złoża „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” położony na gruntach wsi Chróścice, w gminie Dobrzeń Wielki, w starostwie opolskim, w województwie opolskim. Złoże zalega pod nadkładem, którego grubość waha się od 0,3m w otworze 28 do 2,0m w otworze 29. Średnia grubość nadkładu wynosi 1,2m.  Zasoby geologiczne w granicach projektowanego Odkrywkowego Zakładu Górniczego wynoszą 1.591.693Mg, z których 1.395.503Mg to zasoby poza filarami ochronnymi a 196.190Mg to zasoby w filarach ochronnych. W zasobach geologicznych poza filarami ochronnymi wydzielono zasoby przemysłowe. Wielkość tych zasobów wynosi 1.189tys.Mg. Miąższość złoża w rejonie planowego przedsięwzięcia waha się od 4,0m do 8,1m, średnio wynosi 5,5m. Maksymalna głębokość eksploatacji w obrębie omawianego terenu waha się od 5,3m do 8,3m, średnio do 6,7m.

Fragment złoża kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” objęty Odkrywkowym Zakładem Górniczym „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” ma trudne położenie komunikacyjne. Transport kruszywa naturalnego z omawianego złoża na zakład przeróbczy w Siołkowicach będzie się odbywał wzdłuż dróg obejmujących działki nr 286/38, 287/38 i 32. Są to gminne drogi gruntowe. Aby transport tymi drogami  był możliwy, użytkownik złoża będzie zobowiązany do utrzymywania ich właściwego stanu technicznego.

Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” wynosi 15,48ha. Całkowita powierzchnia złoża znajdująca się w granicach przewidywanego terenu górniczego wyniesie 14,51ha. Po wyłączeniu terenu znajdującego się w filarze ochronnym dla rzeki Brynicy powierzchnia złoża poza filarami ochronnymi wyniesie 12,66 ha. Na złożu tym zachowane zostaną pasy ochronne dla dróg gminnych i gruntów nie należących do użytkownika złoża, do których nie posiada prawa do dysponowania nimi oraz filar ochronny dla rzeki Brynicy. Pasy ochronne w pierwszym przypadku wyniosą 10m natomiast w drugim wyniosą 6m i zostaną wyznaczone zgodnie z PN.

Roboty udostępniające, ze względu na niewielką miąższość nadkładu, która waha się od 0,3m do 2,0m będą wykonywane spycharkami a przy większych miąższościach przy udziale koparek. Nadkład przemieszczany będzie na tymczasowe zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne. Następnie nadkład ten będzie wykorzystywany do celów rekultywacyjnych. Udostępnione złoże eksploatowane będzie jednym piętrem ze stropu złoża. Eksploatacja prowadzona będzie spod wody, gdyż złoże jest zawodnione i nie przewiduje się prac odwodnieniowych. Wydobycie prowadzone będzie systemem ścianowym z zastosowaniem osprzętu podsiębiernego.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a)     obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)     obszary wybrzeży,

c)     obszary górskie,

d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)     obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

f)      obszary przylegające do jezior,

g)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

-       jego rodzaj i charakterystyka – planowana budowa Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” zajmująca się eksploatacją fragmentu złoża kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” spowoduję zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych, emisję zanieczyszczeń i pyłu do powietrza, emisję hałasu może być przyczyną ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska,

-       jego usytuowanie – planowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, kompleksów leśnych,

-       rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – planowane przedsięwzięcie może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisję hałasu,

wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mając jednak na uwadze fakt, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie może powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko, wynikające z emisji hałasu stanowiącego uciążliwość na terenach chronionych akustycznie oraz emisję pyłu do powietrza atmosferycznego Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał niniejsze postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.

W związku z powyższym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, co uwzględniono w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone, tj. do dnia 29 lutego 2012 roku.