Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1066) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza co następuje:

§ 1. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanego dalej Urzędem, polegające na ustaleniu szczególnych zasad i warunków przyjmowania interesantów, o których mowa w dalszej części zarządzenia. § 2. W celu załatwienia spraw urzędowych zaleca się kontakt telefoniczny, e-mailowy, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej. § 3. Bezpośredni kontakt osobisty interesanta z pracownikiem Urzędu jest możliwy z zachowaniem zasad i warunków określonych w § 5 niniejszego zarządzenia. § 4. Przy wejściu głównym do Urzędu (w przedsionku) znajduje się zaplombowana urna, do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu (podania, wnioski i inne dokumenty). Przy urnie umieszczono aparat telefoniczny umożliwiający kontakt z pracownikami Urzędu w celu załatwienia sprawy lub umówienia terminu wizyty w Urzędzie. § 5. Bezpośredni kontakt osobisty interesanta z pracownikiem Urzędu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i zachowania następujących zasad i warunków: 1) wejście interesantów do budynku Urzędu, w tym klientów kasy, odbywa się za przywołaniem pracownika właściwego w sprawie - telefonicznie lub z użyciem dzwonka zainstalowanego przy wejściu głównym do Urzędu;
2) wizyty w Urzędzie można umawiać z wyprzedzeniem – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Numery telefonów i adresy e-mail pracowników Urzędu dostępne są na stronie internetowej: ) oraz przy wejściu głównym do Urzędu. 3) interesanci obsługiwani są pojedynczo – przy jednym stanowisku pracy może przebywać tylko 1 osoba;
4) ze względów bezpieczeństwa przyjęcie interesanta może się odbywać w innym miejscu niż stanowisko pracy pracownika właściwego w sprawie (np. w korytarzu, w sali narad). O miejscu przyjęcia interesanta decyduje pracownik;
5) interesant wchodzący do Urzędu zobowiązany jest do:
a) noszenia maseczki lub innej osłony ust i nosa,

b) dokonania dezynfekcji rąk (z użyciem środka dezynfekcyjnego dostępnego w Urzędzie),

d) używania własnego długopisu;


6) pracownik Urzędu podejmuje interesanta z osłoniętą częścią twarzy (usta i nos); pracownik decyduje o konieczności użycia rękawic jednorazowych przez niego i osobę obsługiwaną.

§ 6. Kasa w Urzędzie jest czynna: a) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 00 do 15 00 ;
b) w piątek - w godzinach od 8 00 do 14 00 .

§ 7. Informacja o ograniczeniach w pracy Urzędu wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze ogłoszenia w sprawie zasad obsługi interesantów w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem Urzędu (załącznik Nr 1) oraz ogłoszenia dotyczącego funkcjonowania kasy (załącznik Nr 2), które zostaną zamieszczone na stronie oraz wywieszone w siedzibie Urzędu (przy wejściu głównym). § 8. Traci moc zarządzenie 120.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2020r. i obowiązuje do odwołania.
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii.pdf

DOCXZałącznik nr 1 120.35.2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 120.35.2020.docx