Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.), art. 56 pkt 2, pkt 3, i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) oraz § 2 pkt. 2, pkt 3 i pkt 5 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec rozwiązanej spółki z o.o. Eneze z ostanio ujawnioną siedzibą przy ul. Krzanowickiej 2, 45-920 Opole, z tytułu czynszu wraz z należnymi odsetkami za najem lokalu użytkowego przy ul. Krzanowickiej 2, 45-920 Opole, w łącznej wysokości 2 408,73 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta osiem złotych 73/100), w tym: 1) 1 932,40 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa złotych 40/100) - kwota należności głównej;
2) 476,33 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 33/100) – kwota odsetek;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.pdf

DOCXUzasadnienie 120.38.2020.docx