Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) oraz § 2 pkt 3 i pkt 5 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec --------------, zamieszkałej -------------------- z tytułu czynszu wraz z należnymi odsetkami za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego przy ul.-----------------------, w wysokości 41 495,94 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiat pięć złotych 94/100), w tym: 1) 24 064,26 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięce sześćdziesiąt cztery złotych 26/100) - kwota należności głównej;
2) 17 431,68 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 68/100) – kwota odsetek;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa