Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 56 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) oraz § 2 pkt 3 i pkt 5 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec spadkobierczyni zmarłej Grażyny Kwiek – ----------------, zamieszkałej ul. ----------------------------- z tytułu odsetek od zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do sieci cieplnej do nieruchomości zlokalizowanej przy ul.------------------, w wysokości 2 974,94 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złotych 94/100). § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa