Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.jpeg

Dobrzeń Mały, dnia 07.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym

 

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 53 pkt 5 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U z 2020 r. poz. 695)

                                                                                                                                                                                    

Operacja pn. „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Małym

Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 113

46-081 Dobrzeń Wielki

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przystani wodnej na rzece Odrze.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Powierzchnia terenu opracowania obejmująca działkę nr 1280/78: 735,00 m2

w tym,

- Powierzchnia terenu przeznaczona na krąg na ognisko i nabrzeże przystani o nawierzchni żwirowej - 70,00 m2

- powierzchnia terenu zieleni niskiej: 665,00 m2

 

Obszar objęty opracowaniem to teren na prawym brzegu Odry dz. nr 1280/78 oznaczony w MPZP symbolem W - tereny Wód otwartych.

Na tym terenie powstanie przystań kajakowa wraz z częścią rekreacyjną. Zaprojektowano plac przystani o nawierzchni żwirowej (65 m2) wraz z obudowanym nabrzeżem. Oprócz umocnionego nabrzeża przystani przewidziano wykonanie kręgu na ognisko z siedziskiem (5 m2), tablice informacyjną o zasadach użytkowania przystani, stojak na odpadki oraz stoły z ławkami. Teren będzie oświetlać lampa solarna.

Palisada obudowy nabrzeża przystani wykonana będzie z pali okrągłych o średnicy ok. 14-15 cm impregnowanych ciśnieniowo. Pale długości 170 i 185 cm wbijane będą mechanicznie. Długość pala w zależności od usytuowania.

Nawierzchnia nabrzeża (przystani) wykonana z warstwy żwiru o frakcji fi 15-50 mm zabezpieczona jest d spodu warstwą geowłókniny.

 

2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

a) krąg na ognisko:

konstrukcja ścianek kręgu na ognisko z kamienia polnego, kostki granitowej lub kamienia wapiennego na zaprawie cementowej. Grubość murku 25 cm, wysokość 30 cm powyżej terenu oraz 30 cm zagłębienia. Krąg posadowić na warstwie przepuszczalnej piasku lub żwirku o gr. min. 20 cm. Wnętrze kręgu do poziomu terenu wypełnić żwirem, w promieniu 3m od kręgu teren musi być wysypany żwirem.

 

b) ława przenośna i pieńki przy okręgu na ognisko:

Obrobione pnie drewniane o przekroju np. dla ław fi 25 i 35 cm, cale lub połówki dla siedzisk stałych lub pniaki o średnicy 25-30 cm i długości 80 cm wkopane do połowy, wystające 40 cm ponad teren. Siedziska przenośne jako pniaki krótkie o wysokości/długości 35 cm i średnicy 30-35 cm. Drewno iglaste i liściaste. Łączenia ławy na wręby, śruby i gwoździe.

 

c) tablica informacyjna:

Słupki - okrąglaki fi 10 cm, L=3,20 m odpowiednio zaimpregnowane i izolowanej w części wkopanej, alternatywnie osadzonych w odpowiedniej średnicy rurach PCV.

- Konstrukcja wsporcza daszku - łaty 3x6 oraz 3x10 cm w szczycie płatewka kalenicowa 8x10 cm

- Pokrycie - połówki żerdzi fi 6-10 cm lub deski gr. 2,5 cm

- Gąsior - odpowiednio wycięta żerdź fi 12 cm

- Tablica - ruszt z desek 2/8-12 cm

Całość odpowiednio zaimpregnowana

 

d) osłona koszy na śmieci

- Słupki - okrąglaki fi 10 cm, L=3,20 m odpowiednio zaimpregnowane i izolowane w części wkopanej, alternatywnie osadzonych w odpowiedniej średnicy rurach PCV.

- Konstrukcja wsporcza daszku - łaty 3x6 oraz 3x10 cm, w szczycie płatewka kalenicowa 8x10 cm

Pokrycie - połówki żerdzi fi 6-10 cm lub deski gr. 2,5 cm

Gąsior - wycięta żerdź fi 12 cm

Tablica dwustronna - ruszt z desek 2/8-12 cm

Mocowanie pierścieni na worki na śmieci w zestawie okrąglaka fi 10 cm i dwóch łat 4x10 cm

Pierścienie stalowe - dowolnej konstrukcji i rozmiarów

Całość drewniana odpowiednio impregnowana, a stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

 

e) stoły i ławy

- obrobione pnie drewniane o przekroju fi 14, 40 i 50 cm, całe lub połówki

- okrąglaki obrobione fi 8 cm

- łaty 5/8 cm

- drewno iglaste i liściaste

- łączenia na wręby, śruby i gwoździe.

 

 

 

f) Lampa solarna

- Moc min. 7500 lumenów

- Typ baterii: stopniowy akumulator Li-on

- Materiał: Aluminium + ABS

- Wodoodporność IP65

- Czujnik ruchu

- Sterowanie pilotem

 

Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do zapytania ofertowego

 

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia:

36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy.

 

 1. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, oraz warunkami technicznymi.

 

 1. Wykonawca odpowiada za oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi.

 

 1. Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren robót.

 

 1. Rozwiązania równoważne – jeżeli w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego www. dokumentach. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych, jakościowych i technicznych nie gorszych od założonych www. dokumentacji.

 

 1. Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania:

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

- dokumentacji powykonawczej.

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 października 2020 r.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  prezesgminny@op.pl do dnia 17.08.2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątka firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, REGON;

- zawierać jedną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe na realizację całości przedmiotu zamówienia;

- podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta;

- zawierać wymagane załączniki.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE.
 1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Pan Dariusz Bieniek, tel. 782 092 488

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

PDFZapytanie ofertowe - podpisane.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Przystan wodna nad Odra.docx
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.1.pdf
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.2.pdf
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.4.pdf
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.5.pdf
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.6.pdf
DOCZalacznik nr 2 - Metryka i opis_przystań, Dobrzeń Mały.doc
PDFZalacznik nr 2 - Dobrzeń Mały-rys.3.pdf
PDFZalacznik nr 3 - Przedmiar - Przystań Dobrzen Maly.pdf
DOCZalacznik nr 4 -przystań_operat_Dobrzeń M.doc
PDFZalaccznik nr 5 - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne.pdf

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                            Piotr Szlapa