Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.jpeg

 

Kup, dnia 29.09.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn.  „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”

 

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 53 pkt 5 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U z 2020 r. poz. 695)

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kup

ul. 1 Maja 3

46-082 Kup

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 tablicy informacyjnej z kodem QR wykonanej z laminatu w formacie A4. Tablica ma być umieszczona na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo zgodnie z kolorem wybranym przez Zamawiającego z palety RAL. Wysokość stojaka od podstawy ok 110 cm. Podstawa stojaka ma być wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo i dodatkowo podklejona filcem gumowym o grubości 5 mm oddzielającym ja od bezpośredniego kontaktu z podłożem.  

 

 1. Tablica informacyjna będzie pełniła rolę tablicy pamiątkowej, dlatego do wykonania tablicy należy użyć materiałów trwałych, gwarantujących min. 5-letni okres eksploatacji.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń

– zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów PROW 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych szczegółowo opisany w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wzór tablicy – załącznik nr 4),

 1. zaprojektowanie konstrukcji (stojaka) wg obowiązujących standardów,
 2. wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej (po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego) w ilości 1 sztuka,
 3. wykonanie zaprojektowanej konstrukcji,
 4. dostawę tablicy i konstrukcji do miejsca realizacji inwestycji:

- 1 kpl. w miejscowości Kup – właściwe miejsce ustawienia wskaże Zamawiający,

 1. montaż konstrukcji do podłoża.
 2. montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocującej.

 

 

 

 

 

 1. Tablica informacyjno-promocyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne
 1. Znak Unii Europejskiej.
 2. Logo PROW 2014-2020, logo LEADER oraz oficjalne logo województwa Opolskiego.
 3. slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 4. Nazwę/tytuł operacji.
 5. Informację o wspófinansowaniu ze środków UE
 6. Nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja.
 7. Kod QR.
 8. Wartość zadania.
 9. Wartość dofinansowania.
 10. Miniaturowe zdjęcia stacji drogi krzyżowej (14 szt.).

 

Wzór tablicy przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Treść tablic, oraz stosowanie logotypów oraz ich rozmieszczenie musi być zgodne z warunkami zawartymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Wymienione powyżej logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej PROW 2014-2020 pod adresem: www.opolskie.pl (Strona główna » Fundusze unijne » PROW 2014-2020» Promocja i informacja » Logotypy/Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020)

 

KOD CPV: 31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w okresie od 16 do 30 listopada 2020 r.

 

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: compositus@wp.pl.

 

Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r.,

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Oferta powinna być:
 1. opatrzona pieczątka firmową;

 

 

 

 1. posiadać datę sporządzenia
 2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 3. zawierać wartość oferty (netto i brutto),
 4. określać termin wykonania zamówienia,
 5. podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
 6. zawierać wymagane załączniki:
 1. ofertę cenową (załącznik nr 1),

 

„UWAGA” – oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE.
 1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w trakcie jej realizacji.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Pan Dariusz Bieniek, tel. 77 411 03 25.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. DOCZałącznik nr 1 -Formularz ofertowy.doc
 2. DOCXZalacznik nr 2 - Wzór tablicy.docx
 3. PDFZapytanie ofertowe - podpisane.pdf