Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 207 §2 pkt 3 i 4 oraz art. 237 6 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320), art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282), w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownikowi Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (dalej: pracownik) zatrudnionemu na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zwany dalej zwrotem kosztów, na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.
§ 2. 1. Pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów jeśli użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez 4 godziny dziennego czasu pracy i uzyskał, w ramach okresowych badań lekarskich wykonanych na podstawie skierowania pracodawcy, pisemne zalecenie lekarza okulisty na stosowanie okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym. 2. Zwrot kosztów przysługuje pracownikowi jeden raz w trakcie okresu ważności danego okresowego badania lekarskiego, jednak nie częściej niż raz na dwa lata, licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia.
3. Zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty 300 zł.

§ 3. 1. Zwrot kosztów następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika, skierowanego do pracodawcy. 2. Do wniosku o zwrot kosztów pracownik dołącza fakturę VAT lub rachunek za zakup okularów, wystawione imiennie na pracownika.
3. Pracodawca przekaże kwotę stanowiącą zwrot kosztów na rachunek bankowy pracownika, na który przekazywane jest wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia u pracodawcy lub na inny rachunek bankowy wskazany przez pracownika.
4. Zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust 1 i 2.

§ 4. W przypadku gdy w okresie trwania ważności okresowego badania lekarskiego dojdzie do utraty lub zniszczenia okularów, których zakup został sfinansowany lub dofinansowany przez pracodawcę w formie zwrotu kosztów (zgodnie z niniejszym zarządzeniem), zwrot kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok nie przysługuje.
§ 5. 1. Zasady zwrotu kosztów określone niniejszym zarządzeniem nie mają zastosowania do zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dokonywanych przez pracodawcę w związku z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników, które zostały przeprowadzone na podstawie skierowania pracodawcy wydanego przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące zwrotu kosztów obowiązujące u pracodawcy w dniu wydania skierowania na okresowe badania lekarskie.
§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 0152/6/2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2006r. w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 9 grudnia 2020r.

WÓJT

Piotr SZLAPA


 

PDF   Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.pdf