Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”

OŚ.6220.8.2020

Dobrzeń Wielki, 2020-12-22

 

 

OBWIESZCZENIE

          Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy                 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.283) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”,

wszczętego na wniosek pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki Pana Piotra Cieślika, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81.ust 1. ustawy ooś.

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, w godzinach pracy urzędu.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                 /-/ Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                         Piotr Jonek