Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

 

OŚ.6220.19.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 16 marca 2012 roku.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa zakładu produkującego mieszanki elastomerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Dobrzeniu Wielkim, na działkach ewidencyjnych nr 898/136, 1650/136, 442/138, 1558/138, k.m.4, obręb Dobrzeń Wielki.

 

1.     Postępowanie wszczęte jest na wniosek firmy – SILSPEK Sp. z o.o. ul. Jańskiego 2, 46-081 Dobrzeń Wielki.

2.     Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

3.     Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, które obejmuje rozbudowę zakładu produkującego mieszanki elastomerowe na bazie kauczuków silikonowych, stanowiące surowiec dla innych, zewnętrznych producentów. Rozbudowa ma na celu zwiększenie produkcji poprzez realizację nowego działu produkcji mieszanek elastomerowych oraz wydłużenie czasu pracy na istniejącej linii produkcyjnej do dwóch zmian roboczych, a w okresach spiętrzenia prac, do trzech. Planuje się zwiększenie powierzchni produkcyjnych, magazynowych i pomieszczeń socjalnych. Przedsięwzięcie obejmie wzniesienie budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną, przylegającego do istniejącego budynku wzdłuż zachodniej ściany bocznej oraz dobudowę nowej wiaty. Przewiduje się również montaż instalacji obejmującej nowoczesną linię technologiczną produkującą mieszanki elastomerowe na bazie kauczuku z dodatkiem sadzy, olejów, parafiny i dodatków przyspieszających i sieciujących. Dodatkowo planuje się wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

4.     Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:

-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

5.     Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

6.     Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej w terminie 21 dni tj. od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

7.     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.