Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r

ZP.271.564.2020                                                                                  Dobrzeń Wielki, dnia  14.01.2021r.           

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie  zamówienia z wolnej  ręki w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź.zm. ) na „Odbiór i transport  odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Dobrzeń Wielki  w 2021r.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Dobrzeń Wielki, ul.Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.774695524, fax 774695524 ,
Adres strony internetowej: www.bip.dobrzenwielki.pl; rodzaj zamawiającego- administracja samorządowa.

II. Określenie  przedmiotu, wielkości  lub zakresu  zamówienia  oraz wartości zamówienia.
1) Odbiór i transport  odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych na terenie  Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie:
a) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, to jest: papieru i tektury, w tym opakowań, gazet, czasopism itp., metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, popiołu,
b) odpadów komunalnych zmieszanych, to jest pozostałych po selekcji;
2) Wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów;
3) Odbioru i transportu do zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Gminy Popielów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Chrościcach przy ul. Polnej w zakresie:
a) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznej lub nimi zanieczyszczonych,
c) żarówek, świetlówek,
d) zużytych baterii i akumulatorów,
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
f) mebli i inne odpady wielkogabarytowych,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
h) zużytych opon,
i) popiołu,
j) odpadów odzieży,
k) papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych,
l) opakowań z tworzyw sztucznych i szkła,
m) odpadowej papy i złomu;
4) Zorganizowania i przeprowadzenia raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon;
5) Opróżniania pojemników na odpady znajdujących się w miejscach publicznych na  terenie Gminy oraz Psi-Pakietów.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 086 173,03 zł

III. Nazwa i  adres Wykonawcy , z którym została zawarta umowa.
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul.Rynek 4

IV. Podstawa  prawna i uzasadnienie wyboru.

Zgodnie  z  art. 67 ust.1 pkt.14  ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.poz. 1843 ze zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający  może udzielić  zamówienia z wolnej  ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa  w art. 3 ust.1 pkt. 1-3 a , osobie  prawnej, jeżeli spełnione  są łącznie  następujące warunki:

a) zamawiający  wspólnie  z innymi zamawiającymi ,  o których mowa  w art. 3 ust. 1 pkt.1-4, sprawuje  nad daną osobą  prawną kontrolę , która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich  nad własnymi  jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli  ma miejsce i spełnione są  łącznie następujące warunki:
- w skład organów  decyzyjnych  kontrolowanej osoby  prawnej  wchodzą  przedstawiciele wszystkich  uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel  może reprezentować  więcej niż jednego  zamawiającego,

- uczestniczący zamawiający  mogą  wspólnie  wywierać  dominujący wpływ na cele  strategiczne  oraz istotne  decyzje  kontrolowanej osoby,

- kontrolowana  osoba prawna nie działa  w interesie  sprzecznym  z interesami  zmawiających sprawujących nad nią kontrolę,

b) ponad 90%  działalności kontrolowanej  osoby prawnej  dotyczy  wykonywania  zadań powierzonych  jej  przez zamawiających sprawujących  nad nią  kontrolę  lub przez inne osoby  prawne kontrolowane przez tych zamawiających ,

c) w kontrolowanej  osobie  prawnej nie ma  bezpośredniego  udziału kapitału prywatnego .

Opisane powyżej przesłanki spełnia  spółka komunalna  - PROWOD  Sp.  z o.o., która powstała z przekształcenia Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp.  z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach   z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. z siedzibą  w Kup (Akt notarialny  z dnia 09.12.2015 Repertorium  A numer 12107/2015). Spółka realizuje  zadania Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie  użyteczności  publicznej  w rozumieniu  art.9  ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym( Dz. U. z 2019r. poz. 506).

 

V. Termin  realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
Termin realizacji  zamówienia  i czas trwania umowy 01.01.2021r. -31.12.2021r.

VI. Informacja o terminie i miejscu  opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,  o którym mowa  w art. 66 ust.2, jeżeli  zostało  opublikowane albo informację, że taki ogłoszenie nie zostało  opublikowane.

Ogłoszenie, o którym mowa  w art.66 ust.2 Ustawy Pzp nie zostało opublikowane.
 

VII. Informacja  o terminie i miejscu zamieszczenia  lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym  w art.95 ust.1 

Ogłoszenie,  o którym mowa w  art. 95 ust.1 Ustawy Pzp   zostało zamieszczone  w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie  nr 510402005-N-2021 z dnia 14.01.2021r. 

                                                                                                             WÓJT
                                                                                              /-/ mgr Piotr Szlapa