Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2021r.

OŚ.6220.8.2020                                                                                                                       Dobrzeń Wielki, 2021-01-29

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283) , oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020 r. poz.256)  w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

zawiadamia

o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki Pana Piotra Cieślika, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”.

Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 29 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, w godzinach pracy urzędu.

                                                                    Wójt Gminy

                                                                 /-/ Piotr Szlapa