Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

OŚ.6220.8.2020                                                                                                                                Dobrzeń Wielki, 2021-02-12

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283), art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) zawiadamiam, że:

1. W dniu 11-02-2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice, Gmina Dobrzeń Wielki”

2. Decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

3. Stronom postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem - w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Jednocześnie informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy w  terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Piotr Szlapa