Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4

Dobrzeń Wielki, dnia 24 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dobrzeń Wielki-4

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały Nr XXVII/199/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4.

Zmiana dotyczy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4”, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2846). Obszar objęty zmianą planu stanowią działki ewid. nr 588/74, 1010/74, 1299/74, 1305/74 i 1307/74, obręb Dobrzeń Wielki, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 r.  Wnioski można składać do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w następujący sposób:

  • na piśmie na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  • ustnie do protokołu w siedzibie urzędu w godzinach pracy,
  • drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do zmiany mpzp Dobrzeń Wielki 4” na adres e-mail: bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44,
46-081 Dobrzeń Wielki, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 marca 2021 r.  

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl  w zakładce: RODO/Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa