Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”

   Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXIII/269/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”, zawiadamiam o ponownym - trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium.

   Projekt studium wyłożony będzie w dniach od 12 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w pok. nr 7, w dniach i godzinach pracy Urzędu. W okresie wyłożenia – projekt studium będzie również dostępny na stronie internetowej  www.dobrzenwielki.pl.

   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 8-04- 2021 r. o godz. 12°° w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, (ul. Namysłowska 44 pokój nr 4) z uwzględnieniem wymogów dotyczących ograniczeń sanitarnych, obowiązujących w dacie debaty publicznej.

   Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego projektu studium.

 Wnioski lub uwagi dotyczące wyłożonego projektu studium, mogą być wnoszone:

1)  w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: ug@dobrzenwielki.pl lub za pomocą platformy ePUAP (/3g6f7v0do6/SkrytkaESP)

  Wnioski lub uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2021 r.    

 

  Ponadto - stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń studium na środowisko. Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapewnia się możliwość zapoznania się z dokumentacją, w miejscu i terminach podanych powyżej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2021 r.  

                                                                                  

                                                                               Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                          Piotr Szlapa

 

   Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”.

   Spełniając obowiązek o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:

  1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia studium jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki za pomocą e- maila: iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com
  3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej:  bip.dobrzenwielki.pl