Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem 237 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,0180 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki objęta księgą wieczystą nr OP1O/00114411/1

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

Przedmiotowa  działka położona jest przy drodze wojewódzkiej ul. Opolskiej, w pobliżu granicy wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to zabudowa mieszkaniowa, ciek wodny oraz tereny rolne. Teren działki obecnie nie jest użytkowany, porośnięty pojedynczymi drzewami owocowymi. Działka sama w sobie nie stanowi działki nadającej się do zabudowy, może jedynie powiększyć powierzchnię działek sąsiednich. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 2810/235, 233 i 238. W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000 zł netto

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium:1 500 zł

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) o godz. 10:00 dnia 30 maja 2012 roku.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 25 maja 2012 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy pok. nr 7b pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu do dnia 29 maja 2012 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 23 maja 2012 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu,
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet przyszłej ceny nabycia nieruchomości.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych przyczyn.

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2012
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  18-04-2012 08:36
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  18-04-2012 10:14
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 9866
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl