Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania: 23 000,- zł.
 2. Termin realizacji zadania: lipiec - sierpień 2012 rok,
 3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,
 4. Wysokość przyznanej dotacji w 2011 r.: 20 000,- zł.

Zasady przyznania dotacji :

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Termin składania ofert :

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25),
 3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta,
 4. Do oferty należy dołączyć :
  1. aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
  2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert-nauka” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu,
 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert :

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
 2. Komisja powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoja propozycję,
 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
 4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
  1. wartość merytoryczną,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
  4. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
  5. osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem.

Postanowienia końcowe:

 1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
 2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
 3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy.

                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                            Henryk Wróbel
Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Barbara Buchta
 • opublikowano:
  22-05-2012 13:49
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  22-05-2012 13:54
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 7833
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl