Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czarnowąsach

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona numerem 437/153 arkusz mapy 9, o powierzchni 0,0606 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00094811/8.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

44 MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Przedmiotowa  działka  położona jest w Czarnowąsach, stanowi teren zabudowany budynkiem  mieszkalnym i gospodarczym oraz nie połączoną z gruntem wiatą drewnianą obudowaną. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy ulicy Dworcowej - nr 13. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowa z usługami w parterach. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w 1968 r. w technologii mieszanej, przykryty stropodachem wentylowanym, krytym papą. W budynku zlokalizowane są 4 pokoje, kuchnia, łazienka na piętrze i wc na parterze, przedpokój z klatką schodową na parterze, przedpokój na piętrze, wiatrołap. W okresie eksploatacji nie wykonywano większych remontów, w 2006 r. wymieniono stolarkę okienną na stolarkę z PCV oraz drzwi wejściowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wodną, elektryczną, kanalizacyjną, c.o. z ciepłociągu, odgromowa przerwana.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 06.04.2012 roku. Wnioski takie nie zostały złożone.

Pierwszy i drugi przetarg wyznaczone na dzień 30.05.2012 r. i 19.09.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysiące złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) o godz. 13:00 dnia 28 listopada 2012 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 21 listopada 2012 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowym warunkiem udziału w przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

 1. przez osoby prawne - wypisu z KRS ( ważny 6 miesięcy)
 2. przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską
 3. przez spółki cywilne – wierzytelnej kopii umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Osoby zainteresowane nabyciem budynku, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z przedstawicielem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup – tel. 609 815 536.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2012
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  18-10-2012 10:50
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  18-10-2012 11:10
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 8799
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl