Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego

logo_1.jpeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w oparciu o poniższe dane:

 1. Ubezpieczający: Gmina Dobrzeń Wielki
 1. Przedmiot ubezpieczenia: Usługa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, tj. 35 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” realizowanego w ramach POIG 2007-2013.
 2.  
 1.  

Nazwa sprzętu

 •  

Wartość odtworzeniowa

 •  
 1.  

Laptop Dell Vostro 3560

 •  

3 068,85 zł brutto / szt.

35 sztuk

 

 1. Okres obowiązywania ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (podpisanie umowy planowane jest nie później niż 16.12.2012 r.)
 1. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm
 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu,
  a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
 • działanie wody tj. burzy, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
 • działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • Klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 • Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania
  w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego
 • udział własny
 • Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym należy przedłożyć do oferty następujące oświadczenie:
 • oświadczenie o uprawnieniach – załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w sekretariacie, pocztą lub pocztą kurierską.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 listopada godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dominika Jonek – Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim tel. 77 4695 524; e-mail: ref_org@dobrzenwielki.pl.

PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania_oświadczenie.doc

logo_2.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2012
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-11-2012 12:10
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  09-11-2012 12:18
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 8945
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl