Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza  I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeziu

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, oznaczona numerami działek 481/59, 483/60, 485/53, 463/55 i 704/55 arkusz mapy 2, obręb Brzezie o łącznej powierzchni 1,2278 ha, które objęte są księgami wieczystymi nr OP1O/00124394/8 i OP1O/00058128/9.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

1P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Nieruchomość obejmująca pięć działek ewidencyjnych położona jest w  Brzeziu w otoczeniu zakładów produkcyjno–usługowych, w strefie oddziaływania Elektrowni „Opole” oraz zabudowy przemysłowej, usługowej, magazynowej, składowej. W dalszym sąsiedztwie pojedyncza linia zabudowy mieszkaniowej oraz tereny łąk. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 12.10.2012 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000 zł

(słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 30 000 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) o godz. 11:00 dnia 16 stycznia 2013 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 9 stycznia 2013 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowym warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przed otwarciem przetargu następujących dokumentów:

 1. przez osoby prawne - wypisu z KRS ( ważny 6 miesięcy)
 2. przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską
 3. przez spółki cywilne – wierzytelnej kopii umowy spółki

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych przyczyn.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2012
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  13-11-2012 08:55
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  13-11-2012 08:58
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 7315
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl