Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (GKRPA).

 • W dniu  1 stycznia 2017r. weszło w życie Zarządzenie nr 0050.1.177.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie GKRPA).
  Z mocy tego Zarządzenia GKRPA  działa obecnie w następującym składzie :
 1. Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca Komisji,
 2. Barbara Lis – członek Komisji,
 3. Bogusław Walkowicz– członek Komisji
 • Siedzibą GKRPA jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (I piętro, biuro Sekretarza Gminy), tel: 77 4695524 wewn.102
 • Posiedzenia GKRPA odbywają się (co do zasady) w każdy drugi i czwarty roboczy wtorek miesiąca, w godzinach od 1530 do 1700.
  Dodatkowo w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. od 1530 do 1700 dyżur pełni Przewodnicząca GKRPA.
 • W terminach posiedzeń GKRPA oraz w czasie dyżuru przyjmowane są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub informacji w sprawach z zakresu terapii uzależnień i współuzależnienia jak również przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wnioski o podjęcie działań wobec osób uzależnionych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój, można składać:
 1. w terminach posiedzeń GKRPA lub w trakcie dyżuru Przewodniczącej GKRPA,
 2. do Przewodniczącej GKRPA (Sekretarz Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy (w dni robocze od godz. 730 do 1530),
 3. za pośrednictwem poczty – na adres GKRPA.
 • Główne zadania GKRPA:
 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przewidzianych w ustawie  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.poz.1356) oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki,
 2. wzywanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii),
 3. kierowanie osób na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii  w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 4. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 5. realizacja procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy),
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust.6 ustawy  z dnia
  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012r.poz.1356),
 7. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. realizacja innych zadań GKRPA, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

PDFPogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska Linia.pdf
PDFSkład GKRPA od 1 stycznia 2017r. - zarządzenie Wójta.pdf

DOCXWniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby uzależnione j- Wzór .docx
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2012.pdf 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2013
  przez: Kornelia Lauer - Konecka
 • opublikowano:
  07-01-2013 14:31
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  20-01-2017 13:49
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 17751
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl