Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku

 

OŚ.6220.12.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy”.

 

DECYZJZA

z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

            Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2012 roku Pan Marcin Solis Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy działając w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy”,

 

orzekam

 

      I.     Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    II.     Określić Gminie Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

1.     Rodzaj i miejsc realizacji przedsięwzięcia:

a.      przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, województwo opolskie,

b.     Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki w miejscowości Czarnowąsy. Teren przedsięwzięcia obejmuje:

-       ul. Broniewskiego (droga gminna) – od skrzyżowania z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 454) do skrzyżowania z ul. Chopina (droga gminna),

-       ul. Eichendorffa (droga gminna – obecnie własność prywatna i Skarbu Państwa) – od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Norwida,

-       ul. Norwida (droga gminna – obecnie własność prywatna) – od skrzyżowania z ul. Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Chopina

-       ul. Chopina (droga gminna – obecnie własność PKP i Elektrowni Opole)

-       drogi wewnętrzne.

 

2.     Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a)     roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych, prowadzić z należytą starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz podziemnych, przez niekontrolowane wycieki produktów ropopochodnych (paliw, olejów),

b)     odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić (magazynować) z zachowaniem ich segregacji, a następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 39, poz. 251 z późn. zmianami),

c)     po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów,

d)     masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w obowiązujących przepisach.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 24 października 2012 roku Pan Marcin Solis Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy działając w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego luz zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1, pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

 

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

-       Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.451.2012.AW z dnia 8 stycznia 2013 roku stwierdzające, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ/KF-4325-2-108/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku stwierdzająca brak potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. organów opiniujących oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie nr OŚ.6220.12.2012 z dnia 10 stycznia 2013 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, województwo opolskie.

W projekcie przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej dla dróg gminnych i wewnętrznych, budowę przyłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego fi600 mm, poprzez studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną na działce nr 1061/159, przebudowę pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z przedsięwzięciem. Projektowana sumaryczna długość sieci kanalizacji deszczowej wyniesie około 400 m.

Teren przedsięwzięcia obejmuje:

-       ul. Broniewskiego (droga gminna) – od skrzyżowania z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 454) do skrzyżowania z ul. Chopina (droga gminna),

-       ul. Eichendorffa (droga gminna – obecnie własność prywatna i Skarbu Państwa) – od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Norwida,

-       ul. Norwida (droga gminna – obecnie własność prywatna) – od skrzyżowania z ul. Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Chopina

-       ul. Chopina (droga gminna – obecnie własność PKP i Elektrowni Opole)

-       drogi wewnętrzne.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

-       budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych,

-       przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

-       ewentualnie przebudowę (tylko w zakresie drogi gminnej) skrzyżowania ul. Broniewskiego (droga gminna) z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 454),

-       budowę miejsc parkingowych,

-       budowę placów do zawracania,

-       wykonanie poboczy umocnionych,

-       wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

-       budowę kanalizacji deszczowej dla dróg gminnych i wewnętrznych,

-       budowę przyłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego fi600 mm, poprzez studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną na działce nr 1061/159,

-       przebudowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie istniejącego lub budowa nowego),

-       ewentualną przebudowę pozostałych mediów co wyniknie na etapie projektowania – tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć cieplna.

Parametry techniczne dla projektowanych dróg:

-       teren zabudowany,

-       kategoria drogi – gminna i wewnętrzna,

-       klasa techniczna drogi - dojazdowa „D”,

-       kategoria terenu – płaski,

-       średni dobowy ruch – 40 P/d – co odpowiada kategorii ruchu KR1,

-       szerokość terenu przeznaczone pod drogę – około 4,00 – 10,00 m,

-       szerokość jezdni – około 3,00 – 5,00 m,

-       szerokość poboczy – około 0,50 – 2,00 m,

-       szerokość chodników – około 1,25 – 2,50 m,

Planowana długości poszczególnych odcinków dróg:

-       ul. Broniewskiego – około 384 m,

-       ul. Chopina – około 224 m,

-       ul. Norwida – około 122 m,

-       ul. Eichendorffa – około 202 m,

-       Droga wewnętrzna nr 1 – około 75 m,

-       Droga wewnętrzna nr 2 – około 69 m,

-       Droga wewnętrzna nr 3 – około 96 m.

Przy budowie drogi wykorzystuje się następującą technologię robót:

-       wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

-       wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami kolejno; piasku jako warstwy odsączającej, następnie kruszywa łamanego jako podbudowy i na końcu betonu asfaltowego i kostek betonowych.

-       zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki.

Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego lub ręcznie, w zakresie następujących branż:

-       drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placów manewrowych itp.

-       sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącego kolektora deszczowego fi600 mm, poprzez studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną na działce nr 1061/159.

-       oświetlenia: wykonanie oświetlenia ulicznego.

 

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a)     obszary wybrzeży,

b)     obszary górskie,

c)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

d)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

e)     obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

f)      obszary przylegające do jezior,

g)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

h)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Czarnowąsy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXX/206/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 22 poz. 373 z dnia 31 marca 2009 roku. Zgodnie z nim, działka oznaczona jest symbolem 9 KDW, 37 KDW, 12 KD(L), 8 KD(L), 3 KD(L).

2 KD(L) do 14KD(L) – tereny dróg publicznych – ulica lokalna (drogi gminne), dla dróg tych ustala się.

1) szerokość w liniach rozgraniczających w istniejących granicach władania z poszczeniem poszerzenia do szerokości zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa;

3) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg;

4) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi;

5) dopuszcza się korekty nowo projektowanych dróg.

1KD(D) do 54KD(D) – tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa (drogi gminne), dla dróg tych ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10 m, dopuszcza się zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu oraz dla terenów dróg istniejących;

2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa;

3) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg;

4) dopuszcza lokalizowanie miejsc postojowych;

5) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi;

6) dopuszcza się korekty nowo projektowanych dróg.

1 KDW do 39 KDW – tereny dróg wewnętrznych:

1) na przedmiotowym terenie obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalna 8 m,

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa,

c) minimalna szerokość jezdni 6 m;

2) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnień z zarządcą drogi;

3) dopuszcza się realizowanie drogi jako publicznej lub prywatnej;

4) dopuszcza się korekty nowo projektowanych dróg.

 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Planowana budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy, ze względu na:

1.     Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko. Można jednocześnie uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia.

2.     Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a.      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. obszarami,

b.     obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary przylegające do jezior) – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem ww. obszarów oraz poza siedliskami chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.

3.     Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ww. pkt 1, 2 wynikające z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości odwracalności oddziaływania stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało w ww. zakresie.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

 

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 21 lutego 2013 roku.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2013
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  23-01-2013 13:21
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  23-01-2013 13:23
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 6005
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl