Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste

Ważne informacje dot. wydawania nowych  dowodów osobistych

W nowych dowodach osobistych brak jest miejsca zameldowania, własnoręcznego podpisu i rysopisu wnioskodawcy.

 • Każdy obywatel RP ma prawo do posiadania dowodu osobistego.

 • Pełnoletni obywatel przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

 • Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

 • Dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 5-go roku życia jest ważny no okres 5 lat, natomiast osobie powyżej 5-go roku życia na okres 10 lat.

 • Dzieci do 5-go roku życie zwolnione są ze stawiennictwa w Urzędzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie przedkładasię aktów stanu cywilnego, chyba, że występują rozbieżności danych pomiędzy Rejestrem Dowodów Osobistych lub PESEL /organ może żądać dokument do wglądu i poprawy danych /

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobom do 18 roku życia składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 • Osoba obowiązana do posiadaniadowoduosobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż30 dni przed datą 18 urodzin.

 • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego przedkłada się aktualną, biometryczną fotografię dowodową / taka sama jak do paszportu/.

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór odbywa się osobiście.

 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego / szczególne wymagania /

 • Osoby chore, niepełnosprawneniemogące osobiście stawić się do Urzędu celem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, zawiadamiają o tym fakcie organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Odbiorudowodu osobistegomoże dokonać pełnomocnik, legitymujący się szczególnym pełnomocnictwem.

   

  Podstawa prawna: 

 • Dz. U z 2010r.nr 167, poz.1131 z późn.zm.

 • Rozporządzenie Ministra SW z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu.