Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Współpraca z organizacjiami pozarządowymi

Aktywna współpraca  Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz  liderami środowisk lokalnych pozwala na pełniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, a także  sprzyja integracji środowiska lokalnego.

Poprzez bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w realizacji zadań publicznych zwiększa się  dostępność i zakres świadczonych usług, a tym samym poprawia się efektywność wydatkowania środków publicznych.

Osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi: Irena Włodarczyk – tel. 77 469 55 24 w. 120, mail: iwlodarczyk(at)

Ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalane  są corocznie w Programach współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami.

Uchwała nr XLIV/444/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFUchwała nr XLIV.444.2014.pdf (84,36KB)

Przepisy ustaw regulujące działalność pożytku publicznego  przez organizacje pozarządowe, uzyskiwanie i rozliczanie dotacji na wykonywanie zadań publicznych:  
PDFUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (433,76KB)
PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.pdf (206,18KB)
PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf (446,86KB)

Opolskie Biuro Organizacji Pozarządowych: http://www.trzecisektor.opole.pl/
 

l.p.

numer w Rejestrze Sądowym

nazwa Stowarzyszenia lub jednostki terenowej

adres siedziby

kod pocztowy, ulica

telefon/fax, email

obszar działania

 1.  

0000022030

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHRÓŚCICACH

46-080 Chróścice

UL. Powstańców 11

Tel. 77 469 52 60

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000028966

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZENIU MAŁYM

46-081 Dobrzeń Mały

Ul. Opolska 113

Tel. 77 469 62 00

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000029400

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZENIU WIELKIM

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Młyńska 6B

Tel. 77 469 52 88

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000038675

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUP

46-082 Kup

Rynek 2

Tel. 77 469 55 66

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie   w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

5.

0000232597

GMINNE ZRZESZENIE „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” W DOBRZENIU WIELKIM

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Namysłowska 44

Tel. 77 469 55 24

e-mail:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia.

6.

0000105972

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY TOR

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Sportowa 1

Tel. 77 469 67 27

www.tordobrzen.pl

e-mail:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7.

11/2002

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB  SPORTOWY   LUKS " PODIUM "  KUP

46-082 Kup

ul. 1 Maja  6 A

tel. 77-4695- 492 /605959120  e-mail:

Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki w środowisku  wiejskim poprzez organizację zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Treningi  i szkolenie  utalentowanej młodzieży. Udział w państwowym systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz w systemie sportu kwalifikowanego przez organizowanie  imprez lekkoatletycznych i udział   w zawodach organizowanych przez PZLA i OOZLA i inne organizacje sportowe.

8.

 

0000226543

STOWARZYSZENIE MAZORETEK POLSKICH, ROZWOJU KULTURY I SPORTU

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Namysłowska 20

Tel. 77 469 66 33

www.majorette.org.pl

e-mail:

Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój sportu, kultury i rekreacji,

Rozwój i popularyzacja tańca mażoretkowego, pom-pom
i cheerleaderek w Polsce,

Reprezentowanie  mażoretek, pom-pom, cheerlederek w kraju i za granicą,

Zrzeszanie grup mażoretkowych, pom-pom, cheerleaderek, wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń

- Poznawanie, kultywowanie
i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego,

- Propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno -gospodarczego,

- Współudział w tworzeniu

i realizacji programów rozwoju kulturalnego,

- Rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych obywateli,

- Wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

- Wspieranie i promocja młodych talentów,

- Pomoc niepełnosprawnym
w aktywnym uczestnictwie
w rozwoju kulturalnym, sportowym oraz dostępie do rekreacji.

9.

0000017757

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA SLĄSKU OPOLSKIM GMINNE KOŁO TSKN w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Reymonta 2

tel. 77 4695 593

Działalność społeczno-kulturalna kół terenowych oraz zarządu gminnego na poziomie lokalnym. Pielęgnowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego, języka oraz podtrzymywanie związków ze współczesną kulturą niemiecką, pobudzanie, inspirowanie i wspieranie działań kulturalno-artystycznych mniejszości niemieckiej oraz prezentacja dorobku kulturalnego w swoim środowisku, w regionie i poza nim. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności lokalnych.

Ochrona języka oraz dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowej.

 

KOŁO TERENOWE TSKN Dobrzeń Wielki

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Reymonta 2

tel. 77 4696 169

KOŁO TERENOWE TSKN Dobrzeń Mały

46-081 Dobrzeń Mały                                                           ul. Opolska 113

Tel. 77 4696 532

 

KOŁO TERENOWE TSKN Czarnowąsy

46-020 Czarnowąsy

ul. Wolności 91

tel. 77 4691 006

KOŁO TERENOWE TSKN Chróścice

46-080 Chróścice

ul. Szkolna 11

tel. 77 4695 196

KOŁO TERENOWE TSKN Kup

46-082 Kup

ul. Rynek 13

tel. 77 4695 276

10.

0000131551

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM ODDZIAŁ GMINNY w Dobrzeniu Wielkim

46-080 Chróścice

ul. Szkolna 11

tel. 77 4695 029

 

Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, osób starszych, schorowanych i samotnych, poprzez wsparcie finansowe.

 

 

 1. Programy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  na rok 2013 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIV/233/2012 z 06.12.2012
  na rok 2014 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIV/327/2013 z 28.11.2013
  na rok 2015 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIV/444/2014 z 30.10.2014
  na rok 2016 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XII/98/2015 z 26.11.2015
  na rok 2017 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIV/186/2016 z 24.11.2016
  na rok 2018 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVIII/303/2017 z 30.11.2017
  na rok 2019 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  na rok 2020 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  na rok 2021 Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
  na rok 2022 Uchwała Nr XXXVI/275/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”
  na rok 2023 Uchwała Nr LII/384/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-11-2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.”
  Uchwała Nr LXVI/497/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”

 2.  

  Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011” przedstawione Radzie Gminy na sesji dnia 26 kwietnia 2012r.
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2011.pdf (88,13KB)

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.pdf (117,71KB)

3.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi.pdf (73,92KB)

4. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2015.pdf (232,32KB)
PDFOrganizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2015.pdf (427,06KB)

5. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2016.pdf (235,37KB)
PDFOrganizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2016.pdf (572,37KB)

6.PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2017.pdf (320,53KB)

7. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2018.pdf (499,38KB)

8. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2019.pdf (430,82KB)

9. PDFSprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020” (432,32KB)

10. PDFSprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021” (353,27KB)
     PDFZałącznik do sprawozdania - Analiza finansowa za 2021 rok.pdf (282,21KB)

11. PDFSprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022” (354,37KB)
     PDFZałącznik do sprawozdania - Analiza finansowa za 2022 rok.pdf (282,87KB)

12. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2023.pdf (347,75KB)
     PDFZałącznik do sprawozdania - Analiza finansowa za 2023 rok.pdf (284,06KB)