Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

UCHWAŁA  NR …………… /2014
Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
 z dnia  30 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z póź. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1118) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok” w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                  

                                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                         do Uchwały Nr………………

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 230 października 2014 r.

 

Roczny Program

Współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Podstawą Rocznego  Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            i wolontariacie na rok 2014 zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1118 t.j.).

 

§ 2.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

1.  „ustawie” – rozumie się prze to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 t.j.)

2.  „gminie” – rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki,

3.  „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

4.  „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221  ustawy z  dnia 21 czerwca 2013 r.   (Dz. U. z    2013r, poz. 885), o finansach publicznych

5.  „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

Rozdział II

CELE  GŁÓWNE  I  CELE SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU

 

§ 3.

 

Głównym celem współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  jest aktywizacja społeczności lokalnej przez wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów,              o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do realizacji zadań publicznych.

 

§ 4.

Celami szczegółowymi programu są:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
 2. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
 3. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki,
 4. aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym młodzieży,
 5. obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych ( w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy),
 6. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które będą prowadzone przez samorząd,
 7. rozwój i promocja obszarów wiejskich.

 

Rozdział III

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

§ 5.
 

Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 2. suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
 3. partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
 4. efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia  możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
 6. jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

Rozdział IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

§ 6.

 

 1. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących do zadań własnych Gminy.
 2. Współpraca władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje:
 3. wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania,

 4. wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznychokreślonychw Ustawie,

 5. tworzenie systemowych rozwiązań ważnychproblemów społecznych,

 6. wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań.

  § 7.

  Podmiotami realizującymi współpracę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki są:

          1. Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

          2. Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,

          3. Zastępca Wójta oraz Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy,

          4. Pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym.

   

  § 8.

  Podmiotami programu współpracy są:

        1.  organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Dobrzeń  Wielki  bez względu na swoją siedzibę,

        2.  kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,

        3.  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

       4.    pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

   

  Rozdział V

  FORMY  WSPÓŁPRACY

   

  § 9.

   

  Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami Programu może być realizowana w formach :

 1. zlecenia podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
 3. konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
 4. włączania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych samorządu,
 5. użyczania, wynajmowania lub udostępniania pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
 6. pomocy w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania, w gminach partnerskich.
 7. pomocy organizacyjnej – udzielanie opinii, zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w ustawie.

 

Rozdział VI

PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE

 

§ 10.

 

 1. Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoi wsparcie zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań.

 2. Priorytetowe zadania programu w 2015 r. obejmują:

  1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

  a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym.

  b) rehabilitację leczniczą i społeczną

  c) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego  i służącego do pielęgnacji

  d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i  zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie:

  a) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 2,5 lat

  b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

  3) ochronę i promocję zdrowia:

  a) promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych, głównie wśród dzieci i młodzieży

  c) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014r.

  4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

  organizowanie imprez kulturalnych

  5) działalności na rzecz mniejszości narodowych:

  realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowej

  6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  a)  zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych

  b)  zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek

  c)  szkoleniu młodzieży w tym zakresie

  d)  organizację imprez sportowo-rekreacyjnych

  7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

  wspieranie imprez integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki.

  § 11.

   

  Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2015 r.

   

  Rozdział VII

  OKRES REALIZACJI PROGRAMU
   

  § 12.

  Gmina Dobrzeń Wielki  realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2015. 

   

  Rozdział VIII

  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

   

  § 13.

   

 1. Organy Gminy Dobrzeń Wielki będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych  niż budżet Gminy źródeł finansowania.
 2. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości:
 3. opiniowanie wniosków o dotacje ze źródełzewnętrznych,

 4. promowanie ciekawych programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych,

   

 1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do  Funduszy Europejskich, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 14.

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą / nieodpłatnie / umieszczać w Informatorze Gminy Dobrzeń Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej informacje oraz ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności tych organizacji.

 

§ 15.

1.  Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się  poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje poprzez:

    1)  powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

    2)  wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

    1) remonty budynków,

    2) zadania i zakupy inwestycyjne,

    3) zakupy gruntów,

    4) działalność gospodarczą,

   5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

    6) działalność polityczną

 

§ 16.

 

1.   Zlecanie zadań, o których mowa w § 10, ust.2. następuje, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba , że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.   Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy nie wcześniej niż po przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok.

3.   Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygniecie o co najmniej 21 dni.

 

§ 17.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2, może nastąpić  także na podstawie odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.

 

 

Rozdział IX

WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU

 

§ 18.

Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przeznacza się środki finansowe   w wysokości  1 844 000 zł.           

 

Rozdział X

SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU

 

§ 19.

 

Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1.  liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2.  liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);

3.  liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;

4.  wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych  zadań;

5.  łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje  pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy.

6. liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 8.

 

Rozdział XI

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

§ 20.

Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VII /58 /2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2010r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  ( Dz.U. Województwa Opolskiego Nr 61. poz. 788 z 09 czerwca 2011r. )

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesyłany pocztą elektroniczną, przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym, które brały udział w otwartych konkursach w latach  poprzednich.

 

Rozdział XII

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

§ 21.
 

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminycelem opiniowania ofert złożonychw otwartych konkursach.

 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267), dotyczące wyłączenia pracownika.

 3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 4. Komisja konkursowa rozpatrujeoferty w terminie podanym w ogłoszeniukonkursowym.

 5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

 6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji

 7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

 8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

 11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

   

  Rozdział XIII

  UWAGI  KOŃCOWE

   

  § 22.

   

  Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Dobrzeń Wielki  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmioty te mogą zgłaszać Radzie Gminy za pośrednictwem Zastępcy Wójta Gminy.

   

  § 23.

   

  W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających  w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.