Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.19.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2014.pdf (310,56KB)

PDFInformacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf (216,04KB)

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (865,31KB)

DOCWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.doc (35,50KB)

PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa.pdf (724,77KB)

PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych (art 37a Kodeksu wyborczego).pdf (73,54KB)


INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stosownie do  art.37a § 1 i 4 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r:  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529;
Dz. U. z 2014r: poz.179 i poz.180), w celu realizacji prawa wyborców niepełnosprawnych do uzyskania informacji,

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w wyborach do posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.:

 1. Gmina Dobrzeń Wielki należy do Okręgu wyborczego nr 12, obejmującego obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego; Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej jest Wrocław.

 2. W Gminie Dobrzeń Wielki utworzono 13 stałych i 2 odrębne obwody głosowania.
  Wykaz wszystkich obwodów głosowania wraz z określeniem ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz komisji wyznaczonej do celów głosowania korespondencyjnego zostałpodany wOBWIESZCZENIU  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. OBWIESZCZENIE dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl  w menu:  Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

 3. Jeśli lokal wyborczy właściwy dla obwodu, w którym wyborca niepełnosprawny zamieszkuje, nie jest lokalem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wówczas wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykaz lokali znajduje się w OBWIESZCZENIU, wymienionym w pkt. 2 niniejszej informacji, w pozycji „Siedziba obwodowej komisji wyborczej”. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla wybranego przez siebie lokalu wyborczego. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pokój nr 6 na parterze – Ewidencja Ludności) najpóźniej do dnia 11 maja 2014r. Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca jego stałego zamieszkania.

 4. Głosowanie w dniu 25 maja 2014r. odbywać się będzie w godzinach od 700 do 2100. W tych godzinach będą otwarte wszystkie lokale wyborcze.

 5. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011r. Nr  27,poz.721, ze zm.) może głosować:

 6. osobiście - w lokalu wyborczym,

 7. osobiście – korespondencyjnie; zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (I piętro- biuro Sekretarza Gminy) do dnia 4 maja 2014r.;

 8. przez pełnomocnika; wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do dnia 15 maja 2014r. w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (parter, pokój nr 6);

 9. osobiście - w lokalu wyborczym z użyciem nakładek na karty do głosowania ,sporządzonych w alfabecie Braille’a ( dotyczy wyborców z ograniczonąsprawnością narządu wzroku).

  Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form głosowania znajdują się w Informacji PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl w Menu Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.
   

 10. Sposób głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  Na karcie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego umieszczone są  oznaczenia list kandydatów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12, zawierające numer listy  oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, w kolejności numerów list (rosnąco). Pod oznaczeniem każdej listy  podane są nazwiska i imiona  wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście. Kolejność kandydatów na liście ustalona jest przez komitet wyborczy. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wyborca:

 11. postawił znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z różnych list,

 12. nie postawił znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z żadnej listy,

  Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznany jest za ważny i oddany na tę listę.
  Jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej ilości kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uznaje się za ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła do Parlamentu Europejskiego, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności (najwyżej na liście).

 13. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 12 we Wrocławiu ma obowiązek podać w formie obwieszczenia informację o zarejestrowanychlistach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w terminie do dnia 15 maja 2014r. Obwieszczenia te (po ich dostarczeniu do Urzędu Gminy)będą rozplakatowane na tablicach ogłoszeń zarówno wUrzędzie Gminy jak i w sołectwach.
  Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w Okręgu Wyborczym Nr 12dostępny jest na stronieinternetowej: http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/komisje/view/12 .

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Wszelkich informacji na temat przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Dobrzeń Wielki udziela Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki Kornelia Lauer-Konecka -tel.774695483 w.102;  e-mail:sekretarz@dobrzenwielki.pl.

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                Henryk WRÓBEL