Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.19.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2014.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

DOCWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.doc

PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa.pdf

PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych (art 37a Kodeksu wyborczego).pdf


INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stosownie do  art.37a § 1 i 4 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r:  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r: poz. 849, poz. 951 i poz.1529;
Dz. U. z 2014r: poz.179 i poz.180), w celu realizacji prawa wyborców niepełnosprawnych do uzyskania informacji,

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w wyborach do posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.:

 1. Gmina Dobrzeń Wielki należy do Okręgu wyborczego nr 12, obejmującego obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego; Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej jest Wrocław.

 2. W Gminie Dobrzeń Wielki utworzono 13 stałych i 2 odrębne obwody głosowania.
  Wykaz wszystkich obwodów głosowania wraz z określeniem ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz komisji wyznaczonej do celów głosowania korespondencyjnego zostałpodany wOBWIESZCZENIU  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. OBWIESZCZENIE dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl  w menu:  Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

 3. Jeśli lokal wyborczy właściwy dla obwodu, w którym wyborca niepełnosprawny zamieszkuje, nie jest lokalem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wówczas wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykaz lokali znajduje się w OBWIESZCZENIU, wymienionym w pkt. 2 niniejszej informacji, w pozycji „Siedziba obwodowej komisji wyborczej”. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla wybranego przez siebie lokalu wyborczego. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pokój nr 6 na parterze – Ewidencja Ludności) najpóźniej do dnia 11 maja 2014r. Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca jego stałego zamieszkania.

 4. Głosowanie w dniu 25 maja 2014r. odbywać się będzie w godzinach od 700 do 2100. W tych godzinach będą otwarte wszystkie lokale wyborcze.

 5. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011r. Nr  27,poz.721, ze zm.) może głosować:

 6. osobiście - w lokalu wyborczym,

 7. osobiście – korespondencyjnie; zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (I piętro- biuro Sekretarza Gminy) do dnia 4 maja 2014r.;

 8. przez pełnomocnika; wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do dnia 15 maja 2014r. w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (parter, pokój nr 6);

 9. osobiście - w lokalu wyborczym z użyciem nakładek na karty do głosowania ,sporządzonych w alfabecie Braille’a ( dotyczy wyborców z ograniczonąsprawnością narządu wzroku).

  Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form głosowania znajdują się w Informacji PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl w Menu Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.
   

 10. Sposób głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  Na karcie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego umieszczone są  oznaczenia list kandydatów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12, zawierające numer listy  oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, w kolejności numerów list (rosnąco). Pod oznaczeniem każdej listy  podane są nazwiska i imiona  wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście. Kolejność kandydatów na liście ustalona jest przez komitet wyborczy. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wyborca:

 11. postawił znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z różnych list,

 12. nie postawił znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z żadnej listy,

  Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznany jest za ważny i oddany na tę listę.
  Jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej ilości kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uznaje się za ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła do Parlamentu Europejskiego, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności (najwyżej na liście).

 13. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 12 we Wrocławiu ma obowiązek podać w formie obwieszczenia informację o zarejestrowanychlistach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w terminie do dnia 15 maja 2014r. Obwieszczenia te (po ich dostarczeniu do Urzędu Gminy)będą rozplakatowane na tablicach ogłoszeń zarówno wUrzędzie Gminy jak i w sołectwach.
  Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w Okręgu Wyborczym Nr 12dostępny jest na stronieinternetowej: http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/komisje/view/12 .

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl - podstrona Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Wszelkich informacji na temat przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Dobrzeń Wielki udziela Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki Kornelia Lauer-Konecka -tel.774695483 w.102;  e-mail:sekretarz@dobrzenwielki.pl.

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                Henryk WRÓBEL