Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Dobrzeń Wielki

I. Podstawa prawna:
Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2)  art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457);
3)  porozumienia nr 235/P/PO/2014r., w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 "Powrót do zatrudnienia" zawartego pomiędzy Województwem Opolskim - WUP Opole, a Gminą Dobrzeń Wielki w dniu 4 kwietnia 2014 roku;
4) uchwały Nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna;
5) uchwały Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna i zasad jego ustalania

II. Rodzaj zadania
1.  Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz.1457).

III. Cel zadania:
Wybór dziennych opiekunów, którzy zapewnią opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

IV. Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku.

V. Miejsce realizacji zadania:
Gmina Dobrzeń Wielki

VI. Wymagania dotyczące kandydatów:
1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
3) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
5) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
6) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi:
a) lokal posiada osobną kuchnię i łazienkę,
b) lokal posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej i pozytywną opinię kominiarską,
c) lokal wyposażony jest w gaśnicę,
d) jest odpowiednia przestrzeń do zabawy, wypoczynku dla dzieci oraz miejsce na sprzęt (łóżeczka, regał na zabawki, przewijak),
e) w lokalu nie znajdują się zwierzęta, które mogłyby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla dzieci poprzez pogryzienie, podrapanie, alergię itp.
7) odbyły:
a) 160 godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186), albo
b) 40 godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego, albo
c) pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
2.  W celu weryfikacji spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
3. Ocena spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna może być także dokonana przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

VII. Warunki realizacji zadania:
1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka;
4) zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.
2.  Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
3.  Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu.
4.  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę, zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki.
5.  W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z zawartym porozumieniem nr 235/P/PO/2013 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 " Powrót do zatrudnienia" zawartego pomiędzy Województwem Opolskim - WUP Opole, a Gminą Dobrzeń Wielki w dniu 04.04.2014r. oraz Uchwały Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości  wynagrodzenia dziennego opiekuna i zasad jego ustalania, w następującym wymiarze:

  1. stawka brutto 10,00 zł za każdą godzinę opieki nad 1 dzieckiem,
  2. stawka brutto 13,00 zł za każdą godzinę opieki nad 2 dzieci,
  3. stawka brutto 16,00 zł za każdą godzinę opieki nad 3 dzieci,
  4. stawka brutto 19,00 zł za każdą godzinę opieki nad 4 dzieci,
  5. stawka brutto 22,00 zł za każdą godzinę opieki nad 5 dzieci

na podstawie zweryfikowanej listy obecności dziecka podpisanej przez rodziców.
6.  Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
7.  Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku przerw w sprawowaniu opieki nad dzieckiem/mi, z powodów leżących po stronie dziennego opiekuna, wynagrodzenie nie jest wypłacane. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie zapewnia zastępstwa w opiece nad dziećmi z powodu choroby dziennego opiekuna.

VIII. Wymagane dokumenty:
1.  Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.
2.  Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.
3.  Kserokopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka (np. akt własności, umowa najmu) - poświadczona przez oferenta
„za zgodność z oryginałem”.
4.  Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszona ani ograniczona.
5.  Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
6.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7.  Kserokopia dokumentu/ów potwierdzającego kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna, zgodnie z art.39 ust.1 pkt. 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
8.  Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
9.  Kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
10. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w oryginale, o zdolności do pracy
w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.
11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna.
Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

IX. Termin składania ofert.
1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, w terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.  do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” oraz podaniem imienia i nazwiska a także adresu oferenta.
2.  Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

3. Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1.  Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wyboru ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria (punktacja w skali 0 – 5 pkt.):
1) kompletność oferty i załączników;
2) realność wykonania zadania przez kandydata na opiekuna dziennego;
3) posiadanie adekwatnego do realizacji zadania lokalu;
4) udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu.
4.  Oferty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.
5.  Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
6.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
7.  Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
8.  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
9. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

XI. Informacje dodatkowe.
 Dodatkowych informacji udziela:
Zastępca Wójta – Irena Weber,  tel. 77/46 95 524 w.203,             
e-mail:

PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2014.pdf (51,79KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.61.2014.pdf (360,40KB)
DOCXWzór oferty_zał_nr_2.docx (31,26KB)
DOCXoświadczenie 1 do oferty.docx (14,34KB)
DOCXoświadczenie 2 do oferty.docx (18,26KB)
DOCXoświadczenie 3 do oferty.docx (17,11KB)
DOCXoświadczenie 4 do oferty.docx (15,24KB)
DOCXoświadczenie 5 do oferty.docx (14,19KB)
DOCXoświadczenie 6 do oferty.docx (17,05KB)
DOCXoświadczenie 7 do oferty.docx (16,02KB)
DOCXoświadczenie 8 do oferty.docx (14,00KB)

Akty prawne:
PDFUstawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf (128,80KB)
PDFPorozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego.pdf (381,08KB)
PDFUchwała nr XXXVII.353.2014.pdf (92,87KB)
PDFUchwała nr XXXVII.354.2014.pdf (94,67KB)
PDFUchwała nr XXXVII.355.2014.pdf (40,49KB)
PDFUchwała nr XXXVII.378.2014.pdf (25,30KB)